Usluge: Sigurnost na prvom mestu

Zaštita poslovanja

 Svestrana fizička zaštita lica, imovine i poslovanja je još jedna od naših ključnih usluga. Naši stručni timovi pružaju proaktivni nadzor i reaguju brzo i efikasno na potencijalne pretnje. Pored toga, nudimo i tehničku zaštitu kroz ugradnju, servisiranje i održavanje protivprovalnih i protivpožarnih sistema. Naši visoko kvalifikovani tehničari će osigurati da vaši objekti budu opremljeni najsavremenijom tehnologijom zaštite.

Nadzor

Jedna od ključnih usluga koje pružamo je sveobuhvatna zaštita lica, imovine i poslovanja. Naša 24-časovna fizičko tehnička zaštita osigurava neprekidni nadzor i sigurnost uz pomoć kontrolnog centra koji je u stalnoj vezi sa terenskim timom. Takođe, naši stručnjaci za transport novca i vrednosti obezbeđuju siguran prenos važnih vrednosti u skladu sa najvišim standardima

Zaštita Lica

Serbon Security je predan pružanju sveobuhvatnih usluga u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja. Naš stručni tim ima iskustvo i ekspertizu u različitim područjima fizičko tehničkog obezbeđenja, obezbeđujući vam mir i sigurnost u svim aspektima vašeg života i poslovanja.

Obezbeđivanje Skupova

Obezbeđenje javnih manifestacija i okupljanja građana predstavlja jednu od naših ključnih specijalnosti. Bez obzira da li se radi o koncertima, sportskim manifestacijama, političkim skupovima ili drugim događajima, naš tim je tu da se pobrine za vašu bezbednost. Stručno osoblje koje je pažljivo odabrano i obučeno, uz podršku kontrolnog centra koji je neprekidno u kontaktu sa terenskim radnicima, omogućava nam da obezbedimo sigurno okruženje za sve učesnike manifestacija.

Serbon security nadzor i sastita

Bezbednost na prvom mestu: Vaše poverenje, naša posvećenost

Delatnosti kompaniije

 Obezbeđenje javnih manifestacija okupljanja gradjana: Koncerti,sportske manifestacije,političke manifestacije…

Sazivač javnog skupa za vršenje poslova redarske službe,može da angažuje našu kompaniju,koja ima licencu za vršenje poslova obezbeđenja javnih skupova gradjanja (LF1).Pripadnici redarske službe koji poseduju navedenu licencu,ovlašćeni su da prilikom obezbedjenja reda na javnom skupu primenjuju sledeca ovlašćenja :

●Provera identiteta lica koja ulaze ili izlaze iz objekta ili prostora na kojem se održava javni skup.

●Pregled lica i vozila na ulazu ili izlazu iz objekta ili prostora na kojem se održava javni skup.

●Zabranjuje neovlašćenim licima ulaz i pristup u objekat ili prostor na kojem se održava javni skup

●Naređuje licu da se udalji iz objekta ili prostora na kojem se održava javni skup,ako se lice tu neovlašćeno nalazi.

●Upozorava lice koje svojim ponašanjem ili propuštanjem dužne radnje može ugroziti svoju bezbednost ,bezbednost drugih učesnika javnog skupa ili izazvati oštećenje i unistenje imovine na prostoru gde se odvija javni skup gradjana.

●Privremeno zadržava lice koje je zatekao u objektu ili prostoru na kojem se održava javni skup,u vršenju krivičnog dela i težih prekršaja narušavanja javnog reda i mira,do dolaska policije.

●Upotrebljava sledeća sredstva prinude :Sredstva za vezivanje i fizičku snagu.

Pripadnici redarske službe ne mogu upotrebiti vatreno oružje kao sredstvo prinude,jer je u članu 40 st.1 Zakona o privatnom obezbedjenju navedeno da službenici obezbedjenja vrše redarsku službu na javnim skupovima gradjana bez oružja.

Fizička zaštita lica imovine i poslovanja

Pravno ili fizičko lice može da angažuje našu kompaniju za vršenje poslov fizičkog obezbedjenja,koje vršimo na sledeći način :

Obezbedjenje patroliranjem

Jedna je od osnovnih delatnosti naših službenika obezbedjenja.Ta delatnost podrazumeva bezbednosno nadgledanje štićenog objekta ili prostora i preduzimanje odgovarajućih mera u njihovoj zaštiti,kretanjem naših službenika obezbedjenja,odnosno njihovim obilaskom štićenog objekta,lica ili prostora.Uobičajeno je da patroliranje u štićeenom objektu obavljaju jedan ili dva službenika obezbedjenja.

Intervencijom patrolnog tima kontrolnog centra

U slučaju uočavanja lica ili pojava koje ugrožavaju bezbednost štićenog objekta ili imovine,obaveza naših službenika obezbedjenja jeste da izveste kontrolni centar,koji ima jedan ili više interventnih timova čiji su pripadnici dovoljno obučeni i opremljeni da obezbede odgovarajuću intervenciju,da bi zaštitili lica i imovinu.

Interventni tim može da upotrebi sledeca sredstva prinude (Vatreno oružje,fizičku snagu,sredstva za vezivanje,posebno dresirane pse ),pod uslovima utvrdjenim zakonom.

Protivpožarnim patroliranjem

Obaveza angažovanih službenika obezbeđenja jeste da tokom patroliranja preduzimju mere za sprečavanje nastanka požara,kao i brzo otkrivanje i reagovanje na požare. Tokom obilaska zone odgovornosti otkrivaju se sve okolnosti koje mogu dovesti do požara,kako bi se one blagovremeno otklonile,a nastanak požara efikasno sprečio,kao i da se otkriju okolnosti koje mogu otežati intervenciju prilikom nastanka požara.

Takve okolnosti mogu biti zapaljive materije i gasovi u blizini grejnih tela,pregrejani uredjaji i sredstva u kancelarijama,proizvodnim halama,skladištima robe i sirovinama,oštećena elektična instalacija,uključena sredstva za rad koja obavezno treba isključiti na kraju radnog vremena,izlivanje zapaljivih tečnosti i ispuštanje zapaljivih gasova,oštećenje protivpožarnih alarma ili nemogućnost njihovog korišćenja,zaklonja sredstva za gasenje požara,blokirani putevi za evakuaciju ili gašenje požara,blokiran pristup sredstvima za gasenje požara ili njihovo oštećenje ili neredovno servisiranje itd.

Dužnost angažovanih službenika obezbedjenja jested a obrate naročitu pažnju na prohodnost puteva za evakuaciju u slučaju požara,na mogućnost mogućnost najefikasnijeg obaveštavanja prisutnih lica o požaru i načinu ponašanja tih lica,posebno kroz preventivno informisanje posetilaca putem odgovarajućih štampanih publikacija i kroz neposredne razgovore,u saradnji sa licima odgovornim za protivpožarnu zaštitu.Pristup sredstvima za gašenje požara mora biti obezbeđen,kao i ispravnost i održavanje hidranata.

Obezbedjenje mesta za zabavu (klubovi,diskoteke,splavovi) u delu koji se odnosi na zaštitu od požara

Zbog velikog broja prisutnih lica u klubovima,diskotekama,splavovima i drugim sličnim objektima,radnje angažovanih službenika obezbeđenja na dužnosti obezbeđenja mesta za zabavu u delu koji se odnosi na zaštitu od požara,moraju se naročito oprezno sprovoditi,kako bi se blagovremno otkrili svi mogući izvori požara,ne samo tokom rada tih objekata,već naročito pre okupljanja većeg broja lica u njima.

Angažovani radnici obezbeđenja dužni su da provere prohodnost svih puteva za evakuaciju u slučaju požara,I načinu ponašanja tih lica.Čak i pre takvih hitnih situacija neophodno je preventivno informisati posetioce tih objekata o načinima postupanja u eventualnim hitnim situacijama.Pristupi objektu namenjeni za dolazak vatrogasnih vozila i gašenje požara moraju biti obezbeđeni,kao i ispravnost i održavanje hidranata.

Kontrola pristupa

Prateci svetske trendove u mogućnosti smo da vam ponudimo najsavremenije sisteme za kontrolu pristupa čuvanom objektu.Funkcija ovih sistema je da tehničke zaštite jeste da ovlašćenim licima omoguće ulazak u štićeni prostor na ulaze predviđene za to (Kapiju,vrata i sl.),odnosno da onemoguće ulazak neovlašćenim licima u štićeni prostor.Bilo da je reč o ulasku u krug objekta,ulasku u određeni objekat ili više njih ili ulasku u određene prostorije unutar određenog objekta uz pomoć kartičnog i biometrijskog sistema za kontrolu pristupa.

Kartični sistem za kontrolu pristupa omogućava kontrolu,jer se pomoću nje indentifikuje osoba koja ulazi u objekat,kojoj je dodeljena takva kartica.U ponudi imamo vise vrsta kartica beskontaktnih i kontaktnih.Odnosno sa čipom,bar-kodom ili magnetne.Za sve magnetne kartice imamo određene čitače.

Magnetne kartice primer su kontaktnih kartica koje se očitavaju provlačenjem ili ubacivanjem u čitač.Dok bezkontakntne kartice omogućavaju da se prisustvo ovlašćenog lica verifikuje približavanjem kartice na nekoliko santimetara ili metara od čitača.Njihovo korišćenje omogućava konrolu ulaženja i izlaženja ne samo zaposlenih,već i klijenata,stranaka,vozila,unošenje i iznšenje stvari,predmeta,oružja i slično.

Biometrijski sitem za kontrolu pristupa je isti kao kod kartičnog sistema,jer služi za onemogućavanje pristupa neovlašćenih lica u štićeni prostor,odnosno omogućavanju u štićeni prostor jedino ovlašćenim licima,na osnovu prepoznavanja otiska prsta ili šake,na osnovu glasa,na osnovu lica ili dužice oka.Za razliku od kartičnog sistema kod biometrijskog sistema za kontrolu pristupa izostaje mogućnost manipulacije i zloupotrebe od neovlašćenih lica.

Kontrolni centar 24 časa fizičko tehničko obezbeđenje

Po članu 44 Zakona o privatnom obezbeđenju Republike Srbije naša firma kao pravno lice ima licencu za vršenje poslova fizičko tehničke zaštite lica,imovine i održavanje reda na sportskim priredbama,javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana,kao i licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki,samim tim bili smo po zakonu dužni da oformimo kontrolni centar.

U našem kontrolnom centru,imamo organizovano dežurstvo 24 časa.,koje je opremljeno tehničkim uređajima za automatski prijem i obradu alarmnih signala i drugih informacija sa udaljenih objekata ili vozila koja su zaštićena sredstvima tehničke zaštite,gde imamo tim za intervenciju po dojavnom signalu od najmanje 2 naoružana službeika obezbeđenja.

Naši operateri odmah obaveštavaju policiju o informacijama koje ukazuju da se vrši krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti ili prekršaj sa elementima nasilja.

Zaštita podataka prikupljenih našim tehničkim uređajima za automatski prijem i obradu alarmnih signala i drugih informacija sa udaljenih objekata ili vozila koji su zaštićeni sredstvima tehničke zaštite vrši se u skladu sa odredbama člana 32 Zakona o privatnom obezbeđenju.Kada vršimo poslove zaštite objekata ili prostora koje se koriste za javnu upotrebu uz pomoć uređaja za snimanje slike,na vidljivom mesto držimo istaknuto obaveštenje da je objekat ili prostor zaštićem video-obezbeđenjem,a naši korisnici usluga su dužni da to prihvate.Arhivirane snimke čuvamo 30 dana,i na zahtev suda ili policije ih ustupamo na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.Prikupljene podatke ne ustupamo trećim licima,osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Funcija našeg kontrolnog centra podrazumeva nadzor sistema tehničke zaštite,kako bi se blagovremeno uočilo aktiviranje alarmnih sistema usled provale,požara ili druge ugrožavajuće aktivnosti ili pojave.Naš kontrolni centar 24 časa nadzire aktivnosti službenika u patrolama i održava komunikaciju sa njima.

Naš kontrolni centar je zadužen za prijem svih izveštaja,kako redovnih tako i onih u vanrednim okolnostima,takođe uz pomoć njega evidentiramo bezbednosno interesantne pojave i aktivnosti.U kontrolnom centru neprestano se održava komunikacija sa nadležnim državnim i ne državnim subjektima,čija aktivnost može biti značajna ne samo u hitnim slučajevima,već i za prikupljanje podataka koji će omogućiti sagledavanje rizika i pretnji po objekte i lica koji se obezbeđuju u budućem periodu.Kontinuirano radimo na proveri znanja i veština kako operratera u kontrolnom centru,tako i službenika obezbeđenja na terenu,da bi se sprečila mogućnost njihovog netručnog i nezakonitog postupanja.Naš kontrolni centar analizira sve slučajeve u kojima je došlo do ugrožavanja bezbednosti lica i imovine koji se štite i na osnovu tih analiza,utvrđujemo okolnosti zbog kojih je došlo do ugrožavanja,kako bi se takve okolnosti blagovremeno otklonile.Sa rezultatima analiza,blagovremeno upoznajemo sve službenike angažovane u sistemu obezbeđenja,ukoliko postoji potreba za tim obaveštavamo i naše klijente.

Dosadasnje iskustvo u radu naucilo nas je da saradnja patrolnog osoblja sa odgovornim licima u kontrolnom centru kao i saradnja sa pripadnicima policije umnogome doprinosi bezbednosti nasih klijenata ,i smanjuje eventualne pretnje koje mogu da ugroze lica koja obezbeđujemo kao i njihovu imovinu i poslovanje.

Pre početka svake smene,naši službenici obezbeđenja su dužni da se jave odgovornim licima u kontrolnom centru radi provere,psihofizičke spremnosti članova patrole,kao i radi provere ispravnosti sredstava i opreme koji će korisititi prilikom patroliranja.Posebna pažnja se posvećuje ispravnosti službenog oružja ,ispravnosti sredstava za komunikaciju sa kontrolnim centrom i za komunikaciju sa ostalim angažovanim službenicima obezbeđenja u zoni odgovornosti.

Preko kontrolnog centra kao i neposredno,naši službenici obezbeđenja sarađuju sa pripadnicima policije u smislu razmene informacija o bezbednosno interesantnim licima i događajima,kako bi obezbedili što efikasniju zaštitu lica i objekata koje se obezbeđuju.Kontrolni centar je upoznat sa pripadnicima policije koji su teritorijalno nadležni za područje na kojem se nalazi zona naše odgovornosti,posebno sa vođom bezbednosnog sektora na području policijske stanice na kojoj se nalazi zona obezbeđenja službenika u patroli,kao i sektorskih policajaca,kriminalističko operativnih radnika i pripadnika drugih linija rada u policiji,koji mogu biti značajni u saradnji sa službenicima obezbeđenja,počev od patrolnog osoblja saobraćajne policije,intervetne patrole itd.Preko kontrolnog centra u procesu obezbeđenja štićenih lica i drugih vrednosti,značajna je saradnja i sa licima inspekcijskih organa i komunalne policije.

Transport novca i vrednosti

Transport vrednosti vršimo na različite načine od običnog prikupljanja pazara do velikih trasporta.Naša delatnost uglavnom obuhvata transport papirnih i metalnih novčanica i dragocenosti,dakle ne bilo kojih vrednosti.

Uobičajeni naziv za ovu našu delatnost je CIT ili CASH IN TRANSIT (Keš u tranzitu).

U okviru osnovne usluge CIT-a neki od naših klijenata nameću i druge usluge,kao što su :

●Opsluživanje bankomata (Zamena kaseta,punjenje kaseta,omogućavanje serviseru da izvrši popravku i drugo.

●Čuvanje govotive,obrada gotovog novca na licu mesta.

●Prenošenje nenovčanih vrednosnih pošiljki (službena pošta,vrednosni papiri).

Naša delatnost Cash in Transite predstavlja deo složenog sistema upravljanja gotovinom,koji osim obezbeđenja u transportu obuhvata i procesiranje tj.obradu novca (Cash Handling centre ).Takođe vršimo i prevoženje i prikupljanje novca do Cash Handling centra i internu predaju .Vršimo brojanje,sortiranj-obradu (podelu na novac koji je u opticaju i na onaj koji je za zamenu,odnosno neispravan novac).Vršimo ponovo prevoženje do određene finansijske ustanove ili na drugo mesto koje je ugovorom predviđeno.

Fizička zaštita lica imovine i poslovanja

Tehnička zaštita lica,imovine i poslovanja

VII Detektivske usluge

Provera bračnog partnera,zaposlenih radnika,potraga za nestalim licima i imovinom…

Zakažite besplatne konsultacije

FAQ

Kako Serbon Security obezbeđuje sigurnost na javnim manifestacijama?

Na javnim manifestacijama, Serbon Security primenjuje sveobuhvatne mere bezbednosti, uključujući stručno osoblje za kontrolu pristupa, video nadzor, fizičko prisustvo na ključnim tačkama i brzu reakciju na potencijalne pretnje.

Za koje vrste objekata pružate fizičko tehničko obezbeđenje?

Pružamo fizičko tehničko obezbeđenje širokog spektra objekata, uključujući poslovne zgrade, rezidencijalne komplekse, industrijske pogone, maloprodajne centre i druge objekte koji zahtevaju zaštitu lica, imovine i poslovanja.

Kako se vrši 24-časovni nadzor i kontrola putem kontrolnog centra?

Naš kontrolni centar je stalno u vezi sa terenskim radnicima zahvaljujući najsavremenijim sistemima komunikacije. Putem video nadzora i drugih tehničkih sistema, pružamo neprekidan nadzor i brzu reakciju na bilo kakve incidente ili hitne situacije.

Koji su koraci u procesu transporta novca i vrednosti?

Proces transporta novca i vrednosti obuhvata pažljivo planiranje ruta, obezbeđivanje sigurnog vozila sa specijalno obučenim radnicima, konstantnu komunikaciju sa kontrolnim centrom i strogo pridržavanje protokola i procedura kako bi se garantovala sigurnost i integritet transporta.

Kako se vrši ugradnja, servisiranje i održavanje protivprovalnih i protivpožarnih sistema?

Naši stručnjaci za tehničku zaštitu vrše profesionalnu ugradnju protivprovalnih i protivpožarnih sistema, pružajući vam pouzdanu zaštitu vaših objekata. Takođe, pružamo redovno servisiranje i održavanje sistema kako bismo osigurali njihovu optimalnu funkcionalnost i pouzdanost u svakom trenutku.